Drogscreening och drogpolicy

Vi kan hjälpa ert företag med drogförebyggande insatser!

Alkohol och droger utgör alltjämt ett stort problem för individen, samhället och många arbetsplatser. Som arbetsgivare kan man göra stor skillnad genom att arbeta aktivt med drogpreventiva insatser. Drogtestning är ofta en effektiv och viktig del i det förebyggande arbetet, en förutsättning för drogtestet är en skriftlig och väl förankrad alkohol- och drogpolicy. Det finns tre anledningar till att ha en genomtänkt drogpolicy.

 

1. Hitta medarbetare i riskzonen tidigt för att kunna hjälpa dem innan det drabbar dem fysiskt, socialt och ekonomiskt.

 

2. Ökad säkerhet, kvalitet och produktivitet för företaget.

 

3. Avtalsmässig skyldighet för dig som är underleverantör till myndigheter och vissa företag. Det gäller även många föreningsverksamheter.

 

En nolltolerans för alkohol och droger blir särskilt relevant på arbeten som kräver personligt omdöme eller skärpt uppmärksamhet.

Företagets drogpolicy

 

Alla företag bör ha en genomarbetad drogpolicy, vilket är ett styrdokument som vilar på två ben, förebyggande insatser och rehabilitering. I de förebyggande insatserna tar man upp huruvida alla som nyanställs skall testas och hur många som årligen skall slumpvis kontrolleras. Även vilka substanser man årligen skall leta efter. Man kan här också med fördel ta upp hur personalen skall utbildas i riskerna med substansmissbruk, så de själva kan undvika att i framtiden hamna i riskbruk, och också lättare kan identifiera medarbetare som kan tänkas ha problem.

 

De som identifieras ha ett risk- eller missbruk skall erbjudas rehabilitering. Vilken typ och hur länge definierar man också i sin drogpolicy.

De alkohol- och drogpreventiva insatser skall med fördel införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Drogpolicyns mantra skall vara att få bort missbruksproblemen, inte missbrukaren.

I drogpolicyn skall man reglera så att testverksamheten följer god sed på arbetsmarknaden och inte i onödan inkräktar på den anställdes integritet.

Drogtest vid nyanställning

 

Som företagare kan man kräva att en arbetssökande genomgår alkohol- och drogtest innan anställningsavtalet verkställs. Men det är viktigt att det sker på sådant sätt att den arbetssökande inte diskrimineras.

 

Genom att testa alla nyanställda för droger visar ni tydligt att droger inte accepteras på arbetsplatsen. Beroende på substans kan detta fånga bruk som ligger ett par veckor tillbaka i tiden. Men i slutändan ger det bara en ögonblicksbild av individen och bör kompletteras med regelbundna slumpvisa kontroller på arbetsplatsen.

 

Drogscreening vid nyanställning bör också kompletteras med ett samtal där man också frågar om personens alkohol- och drogvanor för att se om någon insats kan behöva sättas in från början eller personen bör följas mer noggrant.

Slumpvisa drogtester på arbetsplatsen

 

Vid slumpmässig drogscreening dyker vi upp oannonserat på arbetsplatsen och väljer slumpmässigt ut ett givet antal arbetare för testning. Detta signalerar regelbundet mot personalen att droger ej tolereras och avskräcker därmed också från bruk. De flesta anställda ser positivt på dessa tester då det ger en säkrare arbetsmiljö för alla. Hur många, eller hur stor procent, av personalen som testas avgörs i företagets drogpolicy.

 

​De slumpvisa drogtesterna skall i första hand förhindra att alkohol och droger får fotfäste i verksamheten, men också hjälpa arbetstagaren från eventuellt missbruk i ett så tidigt stadium som möjligt.

Hur går drogprovet till?

 

Provtagning

Inför en slumpmässig kontroll kontaktas aktuell arbetsledare för att säkerställa att testet inte krockar med aktivitet där personalen inte är på plats. Ingen annan informeras om att besöket kommer ske, så för resten av personalen dyker våra provtagare upp oannonserat.

Arbetsledaren visar dem till en avskild plats med toalett. Toaletten förbereds enligt ett särskilt protokoll för att säkerställa att fusk inte kan ske. Alla lösa föremål avlägsnas, kranar plomberas och toalettvattnet färgas.

Arbetsledaren presenterar en lista över alla närvarande, vi matar in namnen i ett särskilt program som slumpar fram det antal personer som överenskommits.

Varje person som skall testas får fylla i en hälsodeklaration och samtycke. Fylls samtycke inte i eller om personen vägrar lämna prov betraktas det som ett positivt test. Sedan testas varje person en och en under övervakade förhållanden.

 

Alkohol

Alkohol testas genom utandningsprov med samma maskin som polisen använder. Gränsvärdet är 0,2‰ alkohol, dvs samma som gäller i trafiken. På vissa arbetsplatser kan nolltolerans förekomma.

 

Droger

Droger testas antingen med saliv eller urin. Urintest är det som funnits längst och därmed är det mest etablerade, men salivprov kommer alltmer som ett säkert alternativ som förstås innebär praktiska fördelar. För att säkerställa att urinprov inte späs ut tar vi temperaturen på dem för att säkerställa att de håller kroppstemperatur och på laboratoriet kontrolleras nivån av ett kroppseget ämne som ytterligare kontroll.

 

Analys

Materialet från drogtestet, urinstickan eller salivprovet, skickas sedan anonymiserat till ett ackrediterat laboratorium för analys. För att bli ett ackrediterat laboratorium ställs höga krav både på rutiner och personal. Exakt vilka droger vi letar efter bestäms också i företagets drogpolicy men de vanligaste är Cannabis (dvs hasch och marijuana), Amfetamin, Ecstasy, Heroin, Morfin, Kokain. Andra prover som kan ingå är Bensodiazepiner och Dextropropoxifen.

 

Positivt svar

Vid positivt svar kontaktar vår medicinska bedömare (MRO, Medical Review Officer) den anställde för att meddela fyndet. Eftersom vissa läkemedel ger utslag på drogtesterna är det inte säkert att ett positivt svar står för ett risk- eller missbruk. Först då detta konstaterats utifrån den anställdes regogörelse kontaktas företagets representant. Vad som händer sedan styrs av företagets drogpolicy där rehabilitering alltid ligger i fokus.

 

Årlig sammanställning

Vi sammanställer årligen hur många personer som testasts, hur många som varit positiva, vilka åtgärder som vidtagits för detta och förslag på förbättringsmöjligheter. Allt är självklart helt anonymiserat på gruppbehov, behovet av att skydda individernas integritet kan inte nog poängteras.